Posts

Perspective of science lecturers' in implementing science curriculum in teacher training collegeFauziah Hj Yahya, Hafsah Jantan, Halimatussadiah Saleh, Abdul Rahim Hamdan Department of Educational Foundation and Social Science Research output: Contribution to journal › Article Abstract The article aims to identify lecturers' perspectives in implementing PISMP science curriculum in Teacher Training College (TTC) Malaysia based on teaching experience using CIPP model. The respondents were 105 lecturers from 20 TTC Malaysia. The study used a questionnaire consist of 74 items that cover the four dimensions (Context, Input, Process and Product). Data collected through questionnaires were analyzed using one-way ANOVA. The study found that there was not a significant difference of curriculum goals and curriculum objectives based on teaching experience at school. For input dimension, there was no significant difference of assessment and evaluation, content knowledge, selection of teachin…
Image
Man in India Volume 96, Issue 1-2, 2016, Pages 115-126 Perspective of science lecturers' in implementing science curriculum in teacher training college  (Article)Hj Yahya, F.a,  Jantan, H.a,  Saleh, H.a,  Hamdan, A.R.b a  IPG, Kampus Perempuan Melayu, Malaysia
b  Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia
View references Abstract The article aims to identify lecturers' perspectives in implementing PISMP science curriculum in Teacher Training College (TTC) Malaysia based on teaching experience using CIPP model. The respondents were 105 lecturers from 20 TTC Malaysia. The study used a questionnaire consist of 74 items that cover the four dimensions (Context, Input, Process and Product). Data collected through questionnaires were analyzed using one-way ANOVA. The study found that there was not a significant difference of curriculum goals and curriculum objectives based on teaching experience at school. For input dimension, there was no significant difference of assessme…
International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
 Vol.4, No.3, September 2015, pp. 130~137
 ISSN: 2252-8822  130
 Journal homepage: http://iaesjournal.com/online/index.php/IJERE

Perspective of Lecturers in Implementing PISMP Science Curriculum in Malaysia’s IPG
Fauziah Hj Yahya, Abdul Rahim Bin Hamdan, Hafsah Binti Jantan, Halimatussadiah Binti Saleh Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia

Article Info ABSTRACT
Article history: Received Aug 15, 2015
Revised Aug 29, 2015
Accepted Aug 31, 2015

The article aims to identify lecturers’ perspectives in implementing PISMP science curriculum in IPG Malaysia based on teaching experience with KIPP model. The respondents consisted of 105 lecturers from 20 IPG Malaysia. The study used a questionnaire consisting of 74 items covering the four dimensions (Context, Input, Process and Product). Data collected through questionnaires were analyzed using one-way ANOVA. The study found that there was not a sign…
PENILAIAN  KURIKULUM SAINS PROGRAM IJAZAH  SARJANA MUDA PERGURUAN DALAM ASPEK  KONTEKS, INPUT, PROSES DAN PRODUKFAUZIAH HJ YAHYA


Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti amalan pelaksanaan pensyarah Sains dalam menyampaikan Kurikulum Sains PISMP di Institut Pendidikan Guru di seluruh Malaysia dari dimensi konteks, input, proses dan produk di samping melihat pengaruh antara setiap dimensi tersebut.  Kajian  tinjauan ini menggunakan kaedah gabungan  atau mixed method design yang  menggabungkan pendekatan  kuantitatif dengan  kualitatif. Sampel kajian  terdiri daripada 105 pensyarah Sains yang berkhidmat di 20 buah IPG yang menawarkan pengkhususan Sains di seluruh Malaysia.  Pengumpulan data kuantitatif menggunakan soal selidik manakala bagi data kualitatif  menggunakan temu bual. Nilai cronbach alpha daripada soalselidik ialah lebih daripada 0.90. Data kuantitatif dianalisis  menggunakan SPSS dan AMOS manakala  data kualitatif dianalisis  menggunakan prosedur manual. Hasil kajian men…
‘KONDA KONDI‘ MEMBANTU MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM PENGUKURAN  UNIT PIAWAI DAN TIDAK PIAWAI

SARINA BTE SAID
DISELIA OLEH
DR. HJH. FAUZIAH HJ YAHYA
Kajian tindakan ini dijalankan bagi meningkatkan penguasaan murid dalam pengukuran unit piawai dan tidak piawai. Seramai 5 orang murid Tahun 4 Bestari di Sekolah Kebangsaan Padang Temu telah dipilih sebagai subjek kajian ini. Reka bentuk kajian ialah kajian tinjauan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui pemerhatian ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan pemerhatian awal didapati murid-murid tidak memahami konsep mengukur dalam unit piawai dan tidak piawai. Teknik permainan Konda Kondi telah dipilih untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran. Intervensi teknik Konda Kondi dijalankan selama dua minggu waktu pengajaran sains, melibatkan enam waktu pembelajaran. Hasil analisa terhadap borang senarai semak dan soalan kuiz menunjukkan melalui teknik konda ko…
‘KERIS’ MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN   KONSEP LITAR BERSIRI DAN LITAR SELARI 
 JUHAIDA BINTI ZAINOL 
 DISELIA OLEH 
 DR. HJH. FAUZIAH BINTI HJ.YAHYA

 Kajian tindakan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan konsep litar bersiri dan selari subjek kajian menggunakan kit pembelajaran ‘KERIS’ disamping memperbetulkan miskonsepsi mereka semasa sesi intervensi dalam tajuk litar elektrik. Selain itu, amat diharapkan agar kajian ini dapat memudahkan para guru untuk mencari suatu kaedah yang sesuai untuk meningkatkan ingatan dan penguasaan murid mempelajari tajuk Elektrik. Kit Pembelajaran ini diperkenalkan kepada lima orang subjek kajian di dalam kelas tahun 5 Murni di salah sebuah sekolah di daerah Melaka Tengah. Kaedah ini menggunakan kit pembelajaran yang disertakan dengan pelan litar bersiri dan litar selari yang telah dilabel. Subjek kajian diminta membina litar selari dan litar bersiri di atas pelan litar tersebut terlebih dahulu kemudian membina litar bersiri dan litar sel…
PETA PEMIKIRAN MENAMBAH BAIK AMALAN P & P GURU DALAM MEMBANTU MURID MENGUASAI TOPIK KEADAAN JIRIM

Nor Azwana  Binti  Ariffin Penyelia: Cik Hjh Fauziah Hj Yahya
ABSTRAK
Kajian tindakan ini bertujuan untuk menambah baik amalan P & P saya dalam topik Keadaan Bahan bagi mata pelajaran Sains Tahun 5. Subjek kajian yang terlibat dalam kajian ini ialah tiga orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan Tahun 5 Murni di sebuah sekolah di daerah Melaka Tengah, Melaka. Strategi dan pendekatan pengajaran saya yang kurang sesuai menyebabkan subjek kajian tidak dapat memahami dan mengingati konsep Keadaan Bahan dan Proses Perubahan Bahan dengan baik. Lantaran itu, kaedah Peta Pemikiran melalui  penggunaan dua alat berfikir iaitu Peta Buih dan Peta Bulatan telah dipilih sebagai tindakan intervensi selama tiga minggu kajian tindakan ini dilaksanakan. Tiga jenis instrumen telah saya gunakan untuk mengumpul dan menganalisis data yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kajian iaitu analisis dokume…