There was an error in this gadget

Sunday, March 12, 2017PENILAIAN  KURIKULUM SAINS PROGRAM IJAZAH
 SARJANA MUDA PERGURUAN DALAM ASPEK 
KONTEKS, INPUT, PROSES DAN PRODUK
FAUZIAH HJ YAHYAKajian ini bertujuan untuk mengenal pasti amalan pelaksanaan pensyarah Sains dalam menyampaikan Kurikulum Sains PISMP di Institut Pendidikan Guru di seluruh Malaysia dari dimensi konteks, input, proses dan produk di samping melihat pengaruh antara setiap dimensi tersebut.  Kajian  tinjauan ini menggunakan kaedah gabungan  atau mixed method design yang  menggabungkan pendekatan  kuantitatif dengan  kualitatif. Sampel kajian  terdiri daripada 105 pensyarah Sains yang berkhidmat di 20 buah IPG yang menawarkan pengkhususan Sains di seluruh Malaysia.  Pengumpulan data kuantitatif menggunakan soal selidik manakala bagi data kualitatif  menggunakan temu bual. Nilai cronbach alpha daripada soalselidik ialah lebih daripada 0.90. Data kuantitatif dianalisis  menggunakan SPSS dan AMOS manakala  data kualitatif dianalisis  menggunakan prosedur manual. Hasil kajian mendapati min tahap pelaksanaan Kurikulum Sains oleh pensyarah Sains IPG adalah pada tahap sangat tinggi yang melebihi 4.30. Hasil kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan  yang signifikan dari dimensi konteks, input, proses dan produk  dalam amalan pelaksanaan Kurikulum Sains oleh pensyarah Sains ketika menyampaikan Kurikulum Sains PISMP di Institut Pendidikan Guru di seluruh Malaysia mengikut jantina, pengalaman mengajar di sekolah, dan pengalaman mengajar di IPG. Seterusnya berdasarkan analisis persamaan struktur (SEM), dimensi konteks mempengaruhi dimensi produk. Dua elemen dalam dimensi konteks iaitu matlamat Kurikulum dan objektif Kurikulum memberi sumbangan yang signifikan kepada dimensi ini. Dimensi Input yang diwakili oleh elemen isi kandungan pelajaran, kemahiran pedagogi, penilaian dan pentaksiran serta pemilihan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran memberi sumbangan yang signifikan kepada dimensi produk. Dimensi proses yang diwakili oleh elemen pelaksanaan pengajaran dan pengajaran berdasarkan isi kandungan pelajaran, pelaksanaan kemahiran pedagogi, pelaksanaan penilaian dan pentaksiran  serta pelaksanan pemilihan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran turut mempengaruhi dimensi produk. Kajian menunjukkan pengaruh secara bersama dimensi konteks, input dan proses terhadap dimensi produk dalam pelaksanaan Kurikulum Sains PISMP oleh pensyarah Sains adalah lebih baik berbanding dilaksanakan secara terpisah. Kajian mendapati setiap dimensi mempunyai elemen yang signifikan yang boleh membantu pelaksanaan kurikulum Sains PISMP secara maksimum. Kajian ini juga menghasilkan satu Profil Pelaksanaan Kurikulum Sains PISMP oleh pensyarah Sains IPG.  Kajian selanjutnya boleh dilaksanakan dengan mengintegrasikan Profil yang terhasil dengan kaedah pengajaran Pensyarah Sains untuk  membantu menambahbaik pelaksanaan Kurikulum Sains PISMP di IPG.


‘KONDA KONDI‘ MEMBANTU MENINGKATKAN
TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM PENGUKURAN
 UNIT PIAWAI DAN TIDAK PIAWAI


SARINA BTE SAID

DISELIA OLEH

DR. HJH. FAUZIAH HJ YAHYA

Kajian tindakan ini dijalankan bagi meningkatkan penguasaan murid dalam pengukuran unit piawai dan tidak piawai. Seramai 5 orang murid Tahun 4 Bestari di Sekolah Kebangsaan Padang Temu telah dipilih sebagai subjek kajian ini. Reka bentuk kajian ialah kajian tinjauan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui pemerhatian ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan pemerhatian awal didapati murid-murid tidak memahami konsep mengukur dalam unit piawai dan tidak piawai. Teknik permainan Konda Kondi telah dipilih untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran. Intervensi teknik Konda Kondi dijalankan selama dua minggu waktu pengajaran sains, melibatkan enam waktu pembelajaran. Hasil analisa terhadap borang senarai semak dan soalan kuiz menunjukkan melalui teknik konda kondi, murid-murid dapat menguasai kemahiran mengukur. Konda kondi juga telah dapat memberikan kesan kepada peningkatan penguasaan murid dalam pengukuran unit piawai dan tidak piawai. Kajian ini boleh dilaksanakan bagi mata pelajaran lain serta melibatkan pelbagai peringkat murid.


Kata Kunci : penguasaan, ‘KONDA KONDI’, unit piawai dan tidak piawai.
‘KERIS’ MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN 
 KONSEP LITAR BERSIRI DAN LITAR SELARI 

 JUHAIDA BINTI ZAINOL 

 DISELIA OLEH 

 DR. HJH. FAUZIAH BINTI HJ.YAHYA


 Kajian tindakan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan konsep litar bersiri dan selari subjek kajian menggunakan kit pembelajaran ‘KERIS’ disamping memperbetulkan miskonsepsi mereka semasa sesi intervensi dalam tajuk litar elektrik. Selain itu, amat diharapkan agar kajian ini dapat memudahkan para guru untuk mencari suatu kaedah yang sesuai untuk meningkatkan ingatan dan penguasaan murid mempelajari tajuk Elektrik. Kit Pembelajaran ini diperkenalkan kepada lima orang subjek kajian di dalam kelas tahun 5 Murni di salah sebuah sekolah di daerah Melaka Tengah. Kaedah ini menggunakan kit pembelajaran yang disertakan dengan pelan litar bersiri dan litar selari yang telah dilabel. Subjek kajian diminta membina litar selari dan litar bersiri di atas pelan litar tersebut terlebih dahulu kemudian membina litar bersiri dan litar selari tanpa pelan tersebut untuk mengukuhkan ingatan mereka. Instrumen yang digunakan untuk mendapat data dalam kajian ini ialah borang pemerhatian, dokumen bertulis seperti Latihan 1, latihan 2 dan Ujian Topikal. Data yang didapati dari kajian ini akan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan graf. Daripada kajian ini saya dapati kit pembelajaran ‘KERIS’ dapat membantu subjek kajian meningkatkan penguasaan konsep litar selari dan litar bersiri mereka dengan baik dan berkesan berbanding sebelum sesi intervensi dijalankan. Kesimpulannya penggunaan kit pembelajaran ‘KERIS’ dapat membantu subjek kajian meningkatkan penguasaan, juga dapat mendorong minat dan menaikkan semangat mereka dalam mempelajari sains serta merasakan bahawa subjek sains tidaklah sesukar mana. 

Kata Kunci: Penguasaan, kit ‘KERIS’, litar bersiri, litar selari, miskonsepsi

Thursday, June 25, 2015
PETA PEMIKIRAN MENAMBAH BAIK AMALAN P & P GURU DALAM MEMBANTU MURID MENGUASAI TOPIK KEADAAN JIRIM


Nor Azwana  Binti  Ariffin
Penyelia: Cik Hjh Fauziah Hj Yahya

ABSTRAK

Kajian tindakan ini bertujuan untuk menambah baik amalan P & P saya dalam topik Keadaan Bahan bagi mata pelajaran Sains Tahun 5. Subjek kajian yang terlibat dalam kajian ini ialah tiga orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan Tahun 5 Murni di sebuah sekolah di daerah Melaka Tengah, Melaka. Strategi dan pendekatan pengajaran saya yang kurang sesuai menyebabkan subjek kajian tidak dapat memahami dan mengingati konsep Keadaan Bahan dan Proses Perubahan Bahan dengan baik. Lantaran itu, kaedah Peta Pemikiran melalui  penggunaan dua alat berfikir iaitu Peta Buih dan Peta Bulatan telah dipilih sebagai tindakan intervensi selama tiga minggu kajian tindakan ini dilaksanakan. Tiga jenis instrumen telah saya gunakan untuk mengumpul dan menganalisis data yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kajian iaitu analisis dokumen berbentuk lembaran kerja, soal selidik dan temu bual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan kaedah Peta Pemikiran berjaya membantu subjek kajian dalam menguasai topik Keadaan Jirim melalui peningkatan pencapaian setiap subjek kajian selepas intervensi. Secara tidak langsung, melalui kajian ini ia dapat menambah baik amalan P & P saya dalam mata pelajaran Sains. Kajian ini boleh dilaksanakan untuk  topik lain dalam Sains Tahun 5 dan boleh juga diaplikasikan oleh pelbagai peringkat murid seperti murid Tahap 1 dalam mata pelajaran DST.


Kata kunci:  Peta Pemikiran, menambah baik amalan P & P, menguasai topik Keadaan Jirim

Penggunaan Teknik Neumonik Membantu Meningkatkan Keupayaan Murid Mengenalpasti Pembolehubah Dalam Soalan Struktur Bahagian B
Oleh : Juraimi binti Osman
Penyelia: Cik Hjh Fauziah Hj Yahya
IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, Durian Daun, 75990 Melaka.
ABSTRAK

Kajian tindakan ini dijalankan untuk menentukan adakah teknik mneumonik membantu meningkatkan keupayaan murid mengenalpasti pembolehubah dalam soalan struktur bahagian B. Pembolehubah yang perlu dikenalpasti ditumpukan kepada pembolehubah yang terdapat di dalam bentuk graf dan jadual. Cara pengumpulan data yang digunakan ialah ujian diagnostik, analisa dokumen dan temubual. Kajian ini melibatkan 14 orang murid bagi mendapatkan data awal. Setelah analisa dapatan diperolehi, bilangan murid yang dijadikan responden adalah seramai 5 orang. Setelah teknik mnemonik ini diperkenalkan kepada lima orang responden yang terlibat, didapati, terdapat perubahan yang amat ketara pada keupayaan murid mengenalpasti pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerakbalas dalam soalan struktur bahagian B.

Tuesday, June 9, 2015

sempena kehadiran Ramadhan 1436

Saturday, November 8, 2014


Pelajar Tahun Akhir PISMP (Sains Pendidikan Rendah)....Tahniah
Perspektif Pensyarah dalam Pelaksanaan Kurikulum Sains PISMP IPG Malaysia


Fauziah Hj Yahya*
IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka

Abdul Rahim Bin Hamdan, PhD
Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Artikel ini bertujuan untuk mengenalpasti perspektif pensyarah dalam melaksanakan kurikulum Sains PISMP di IPG Malaysia berdasarkan pengalaman mengajar dengan menggunakan Model KIPP. Responden kajian ini terdiri daripada 105 pensyarah sains di 20 IPG seluruh Malaysia. Kajian ini menggunakan soal selidik yang mengandungi 74 item meliputi empat dimensi iaitu dimensi Konteks, Input, Proses dan Produk. Data yang terkumpul melalui soal selidik tersebut dianalisis dengan menggunakan ANOVA sehala. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan matlamat kurikulum dan objektif kurikulum daripada dimensi konteks berdasarkan pengalaman mengajar di sekolah. Bagi keseluruhan dimensi input, tidak terdapat perbezaan  penilaian dan pentaksiran,  isi kandungan pelajaran, pemilihan dan penggunaan sumber p&p dan  kemahiran pedagogi secara signifikan mengikut pengalaman mengajar di sekolah. Bagi dimensi proses, tidak terdapat perbezaan kemahiran pedagogi,  isi kandungan pelajaran dan penilaian dan pentaksiran yang signifikan mengikut pengalaman mengajar di sekolah. Bagi dimensi produk, tidak terdapat  perbezaan produk yang signifikan dalam pelaksanaan kurikulum sains PISMP bagi pensyarah sains IPG mengikut pengalaman mengajar di sekolah. Berdasarkan pengalaman mengajar di IPG, pensyarah tidak mempunyai perbezaan dimensi konteks (matlamat kurikulum,  objektif  kurikulum}, dimensi  input (penilaian dan pentaksiran,  isi kandungan pelajaran ,  pemilihan dan penggunaan sumber p&p, kemahiran pedagogi), proses (kemahiran pedagogi,  penilaian dan pentaksiran, isi kandungan pelajaran), akan tetapi terdapat perbezaan bagi produk secara signifikan dalam pelaksanaan kurikulum sains PISMP bagi pensyarah sains IPG mengikut pengalaman mengajar di IPG. Perbincangan dan cadangan bagi dapatan kajian ini dibincangkan  dalam artikel ini.

Kata Kunci: Kurikulum Sains PISMP, KIPP, Pengalaman MengajarPELAKSANAAN TEKNIK BERCERITA MEMBANTU GURU MENGEKALKAN TUMPUAN MURID KETIKA FASA APLIKASI IDEA

Nur Adzrini binti Mohd Nayan
PISMP Sains

 Fauziah  Hj. Yahya
IPG, Kampus Perempuan Melayu Melaka


Kajian tindakan ini bertujuan untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran saya dalam mengekalkan tumpuan murid ketika fasa aplikasi idea dengan menggunakan teknik bercerita. Seramai lima orang murid Tahun Tiga di sebuah sekolah rendah di Muar, Johor terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui temu bual dan pemerhatian ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan pemerhatian, murid-murid ini seringkali tidak menumpukan perhatian ketika fasa aplikasi idea kerana beranggapan bahawa sesi pengajaran dan pembelajaran telah tamat setelah mereka melaksanakan aktiviti dan guru memberikan penerangan. Oleh itu, saya membuat keputusan untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran dengan melaksanakan teknik bercerita bagi mengekalkan tumpuan murid.  Intervensi teknik bercerita dijalankan selama 10 minit ketika fasa aplikasi idea bagi tajuk Habitat Haiwan dan Kegigian Haiwan. Saya memperuntukkan masa lima minit bagi menyampaikan cerita dan lima minit sesi soal jawab bersama murid bagi menguji kefahaman mereka terhadap tajuk tersebut. Melalui pelaksanaan teknik bercerita, murid-murid dapat mengekalkan tumpuan mereka terhadap apa yang ingin saya sampaikan. Hal ini disokong melalui analisis kandungan terhadap data-data pemerhatian seperti gambar dan borang senarai semak serta analisis borang soal selidik. Intervensi ini juga meningkatkan minat murid untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Teknik bercerita yang saya gunakan telah dapat menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran guru dalam mengekalkan tumpuan murid ketika fasa aplikasi idea. Kajian ini boleh dilaksanakan bagi tajuk-tajuk lain dalam Dunia Sains dan Teknologi serta melibatkan pelbagai peringkat murid.

Kata kunci: teknik bercerita, mengekalkan tumpuan, fasa aplikasi idea