Posts

Showing posts from November, 2014
Image
Perspektif Pensyarah dalam Pelaksanaan Kurikulum Sains PISMP IPG Malaysia

Fauziah Hj Yahya* IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka Email: gieyahya@gmail.com
Abdul Rahim Bin Hamdan, PhD Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia
Artikel ini bertujuan untuk mengenalpasti perspektif pensyarah dalam melaksanakan kurikulum Sains PISMP di IPG Malaysia berdasarkan pengalaman mengajar dengan menggunakan Model KIPP. Responden kajian ini terdiri daripada 105 pensyarah sains di 20 IPG seluruh Malaysia. Kajian ini menggunakan soal selidik yang mengandungi 74 item meliputi empat dimensi iaitu dimensi Konteks, Input, Proses dan Produk. Data yang terkumpul melalui soal selidik tersebut dianalisis dengan menggunakan ANOVA sehala. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan matlamatkurikulum dan objektif kurikulum daripada dimensi konteks berdasarkan pengalaman mengajar di sekolah. Bagi keseluruhan dimensi input, tidak terdapat perbezaan  penilaian dan pentaksiran,  isi kandungan pelajaran, pemili…