Posts

Showing posts from June, 2015
PETA PEMIKIRAN MENAMBAH BAIK AMALAN P & P GURU DALAM MEMBANTU MURID MENGUASAI TOPIK KEADAAN JIRIM

Nor Azwana  Binti  Ariffin Penyelia: Cik Hjh Fauziah Hj Yahya
ABSTRAK
Kajian tindakan ini bertujuan untuk menambah baik amalan P & P saya dalam topik Keadaan Bahan bagi mata pelajaran Sains Tahun 5. Subjek kajian yang terlibat dalam kajian ini ialah tiga orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan Tahun 5 Murni di sebuah sekolah di daerah Melaka Tengah, Melaka. Strategi dan pendekatan pengajaran saya yang kurang sesuai menyebabkan subjek kajian tidak dapat memahami dan mengingati konsep Keadaan Bahan dan Proses Perubahan Bahan dengan baik. Lantaran itu, kaedah Peta Pemikiran melalui  penggunaan dua alat berfikir iaitu Peta Buih dan Peta Bulatan telah dipilih sebagai tindakan intervensi selama tiga minggu kajian tindakan ini dilaksanakan. Tiga jenis instrumen telah saya gunakan untuk mengumpul dan menganalisis data yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kajian iaitu analisis dokume…
Penggunaan Teknik Neumonik Membantu Meningkatkan Keupayaan Murid Mengenalpasti Pembolehubah Dalam Soalan Struktur Bahagian B Oleh : Juraimi binti Osman Penyelia: Cik Hjh Fauziah Hj Yahya IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, Durian Daun, 75990 Melaka. ABSTRAK
Kajian tindakan ini dijalankan untuk menentukan adakah teknik mneumonik membantu meningkatkan keupayaan murid mengenalpasti pembolehubah dalam soalan struktur bahagian B. Pembolehubah yang perlu dikenalpasti ditumpukan kepada pembolehubah yang terdapat di dalam bentuk graf dan jadual. Cara pengumpulan data yang digunakan ialah ujian diagnostik, analisa dokumen dan temubual. Kajian ini melibatkan 14 orang murid bagi mendapatkan data awal. Setelah analisa dapatan diperolehi, bilangan murid yang dijadikan responden adalah seramai 5 orang. Setelah teknik mnemonik ini diperkenalkan kepada lima orang responden yang terlibat, didapati, terdapat perubahan yang amat ketara pada keupayaan murid mengenalpasti pembolehubah dimanipulasi dan p…
Image
sempena kehadiran Ramadhan 1436